top of page

תנאי שימוש באתר

אנו מברכים אותך על השימוש באתר http://www.healthyfamily.co.il/ (להלן: "האתר").

השימוש או העיון באתר בשירותיו ובשירותי צד ג' או ההסתמכות עליהם מעיד על הסכמתך לתנאי השימוש המפורטים להלן. הוראות אלה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין האתר ובעליו. אשר על כן, הנך מתבקש לקרוא תנאים אלו במלואם ובעיון רב. הבעלים שומרת לעצמה את הזכות לעשות שינוי בתנאי השימוש בכל עת ללא צורך במתן הודעה מראש ועליך להתעדכן בשינויים אלה.

 

תאריך עדכון אחרון: 08 דצמבר 2020

כללי

 1. האתר אינפורמטיבי ועוסק באורח וסגנון חיים בתחום התזונה ואורח חיים בריא וכולל מידע כללי, מתכונים, בלוג, קורסים, הרצאות, ספרים, פרסומים ומכירות (להלן: "מידע")

 2. המידע הינו מידע כללי ורחב בלבד וככזה אינו מתחשב בצרכים הפרטיים, המיוחדים והאישיים של כל אחד ואחת ולכן אין בו כדי להחליף ייעוץ פרטני ואישי של רופא ושל תזונאי קליני שמתחשב בכל אלה. והאתר אינו אחראי לעדכניות המידע והתכנים המתפרסמים.

 3. אסור להפסיק או להפחית או לפגוע או לשנות טיפול תרופתי או לשנות הוראות רפואיות, התוויות רפואיות, מרשמים וטיפולים רפואיים. האתר והמידע שבו אינם תחליף לכל אלה אלא ערך מוסף כללי בלבד. 

 4. תזונה ודיאטה נדרשים להיות מותאמים אישית למטופל על-ידי רופא ותזונאי ובפיקוח שלהם בלבד ואין בנאמר באתר כדי להוות את הייעוץ הרפואי והתזונאי הנדרש. אין להסתמך על הנאמר באתר כייעוץ רפואי או תזונאי או קליני ויש להתייעץ עם רופא ותזונאי מתאים בכל עניין רפואי ותזונתי. 

 5. כל שינוי תרופתי או תזונתי או אישי בעקבות האתר או המידע שבו הינם על אחריוך הבלעדית, ואת/ה מודע/ת שיש חובה לעשות זאת רק לאחר התייעצות עם רופא/ה ועם תזונאי/ת קלינית ובמעקב שלהם.

 6. המידע באתר לא מתחשב בפרופיל הרפואי שלך ובכלל זה אלרגיות, מחלות רקע והיסטוריה רפואית והאחריות לכך הינה עליך בלבד.

 7. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר שייגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על האתר או על מידע המופיע באתר או על הפניות מהאתר לרבות הקורסים, ההרצאות, המתכונים וכל מידע אחר, ומוסכם שהאתר לא חייב לפצותך בגין נזקים האמורים לעיל או בגין כל נזק המהווה פגיעה בהנאה או ברגשות ולא תוכל לטעון טענה או דרישה או תביעה מכל אלה כנגד האתר ובעליו.    

 8. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא (AS IS) לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר או הבעלים או מי מטעמם בגין השירות, האתר, המידע, שימוש בשירותי האתר, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך. האתר והבעלים לא יישאו באחריות כל שהיא כלפיך או כלפי צדדים שלישיים, בהתייחס לכל חוסר התאמה או חוסר דיוק או השמטה או הטעיה או טעות הכלולים באתר. האתר לא יהא אחראי בכל צורה שהיא לכל נזק או תביעה או חסרון כיס, ישיר או עקיף, כלפיך או כלפי צדדים שלישיים, אשר מקורו כתוצאה מהאתר או שימוש באתר או במידע או בפרסומי האתר או הסתמכות על כל אלה או תוצאות כל אלה.

 9. למען הסר ספק ומפאת החשיבות תובא ההדגשה כי המידע, הפרסומים והתכנים באתר אינם מהווים ייעוץ תזונאי או ייעוץ דיאטטי או ייעוץ גופני או ייעוץ פיזיולוגי או ייעוץ רפואי או טיפול רפואי או תחליף לכל אלה או טיפול אחר או סיבה להפסיק ייעוצים או טיפולים רפואיים או סיבה להפסיק הוראות או טיפול או התווייה או השגחה רפואית וההסתמכות על האתר או על התכנים והמידע באתר הינה באחריותך בלבד. הוא הדין לעניין כל סוג של מידע או פרסום הקיים באתר ובכלל זה מאמרים, חדשות, מחקרים, הפניות, מידע, מידע עובדתי וכל מידע או פרסום אחרים. אין בהמצאות כל מידע או פרסום באתר כדי להוות תחליף לייעוץ פרטני שמתחשב בצרכים האישיים שלך. 

 10. אין ולא תהיה לאתר או לבעלים או למי מטעמם, אחריות או חבות בכל הקשור עם נזקים ישירים או עקיפים שייגרמו למשתמש עקב השירותים או כתוצאה מהשירותים או עקב הסתמכות על האתר או המידע או כתוצאה מהשימוש באתר או עקב תקלה טכנית או מידע לא מדויק או המלצה למאכל מאכלים אלרגנים או מאכלים הגורמים לרגישויות או סיכון, לרבות נוכח פגיעות גוף או נפש או רכוש או כל סוג של פגיעה, זמנית או עתידית. אתה אחראי בלעדית על כל נזק שייגרם לך, ישיר ועקיף, כתוצאה מהשימוש באתר ומהסתמכות על שירותים אלו או מקבלת המוצר או השירות או המידע, ועליך לוודא היטב כי אין במרכיבים של המזון אלרגן או אפשרות לתגובה פיסית, גופנית או אישית כל שהיא, ואתה פוטר את האתר ואת הבעלים או מי מטעמם, באופן בלתי חוזר, מכל נזק ישיר, עקיף וכל טענה עקב כך. עליך ליצור קשר עם גורם רפואי מוסמך מייד וללא שיהוי בכל תגובה כל שהיא למזון או תחושה לא נוחה או כאב או שינויי מהשגרה או תופעות לוואי או תופעות גופניות כל שהן ולעדכן את בעלי האתר מייד כשמתאפשר לכך.

 11. הפרסומות באתר הינן באחריות המפרסמים בלבד ואין ולא יהיה לאתר ולבעליו כל אחריות בקשר לפרסומות, לתכנים שלהם, להסתמכות עליהם, להתקשרויות ולתוצאות כל אלה.

 12. האתר והבעלים לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ועקיף, קיים או עתידי, שייגרם לך ולכל צד שלישי בקשר עם האתר ובקשר עם שימוש בתכנים, בפרסומים ובמידע, הסתמכות עליהם ותוצאותיהם. 

 13. כל זכויות היוצרים באתר ובמידע שייכים לבעלים ואין לעשות בהם כל שימוש ללא אישור מפורש ובכתב.

 14. עליך החובה לנהוג בדרך ארץ ובכבוד, שלא לפגוע באדם או בפרטיות, לא לעשות שימוש באתר למטרות רווח או למטרות פליליות ולא להפר זכויות יוצרים, זכויות מוסריות או זכויות של צד שלישי ושלא להפר כל דין, וככל שתופנה דרישה או תביעה לאתר או לבעלים בקשר לכך או להפרה בעניין, תשפה אותם בהתאם.

 15. מבלי לגרוע מאחריותך לפעול בהתאם להוראות התקנון ושלא לעלות ושלא לעשות שימוש בחומרים שמפרים זכויות יוצרים או זכויות צד שלישי או פרטיות, לאתר ולבעלים הזכות ושיקול הדעת הבלעדי להסיר לאלתר כל מידע וכל פרסום או תגובה שנחזה שמפר זכויות יוצרים או שלא מתאים.

 16. אתה מתחייב שלא להתחזות לאחר ולעשות שימוש בכתובת דואר אלקטרוני שלך בלבד. 

 17. "שימוש" שלך באתר משמעו כל פעולה הקשורה עם האתר או השירותים הניתנים בו, במחשבך או בטלפון סלולארי או בכל מערכת ממוחשבת אחרת או בכל מערכת אחרת, שלך או עבור כל צד שלישי, לרבות, אך לא רק, גלישה, עיון, קבלת מידע, מוצרים או שירותים וביצוע כל פעולה בהסתמך על האתר. השימוש באתר מהווה אישור כי הבנת, והסכמת לתנאים ולכללים המפורטים לעיל ולהלן, וכי לא תהיה לך או למי מטעמך כל תביעה ו/או טענה במישרין או בעקיפין כנגד הבעלים או האתר או כל גורם הקשור עם האתר בגין שימוש שנעשה באתר או במידע או תוצאות של כל אלה. אם אינך מסכים לתנאי מהתנאים הרשומים בתנאי שימוש זה, הנך נדרש לא לעשות כל שימוש באתר.    

 18. מדיניות פרטיות: האתר מכבד את הפרטיות שלך. המידע שנשמר הינו כתובת דואר אלקטרונית ושם, כפי שנמסרים על-ידך לצרכי דיוור ושיווק. הדיוורים והשיווקים אליך יעשו על-ידי האתר או הבעלים, בין אם לצורך מסירת מידע או שיווק הקשור באתר ובין אם לצור שיווק שירותים ומוצרים של צדדים שלישיים. בהזנת פרטיך ואישור הדיוורים הינך מאשר זאת. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה למערכת הדיוורים באמצעות פניה לאתר או לבעלים בדואר אלקטרוני, אך עליך לוודא את קבלתו.  האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשבך, ובכלל זה, ולא רק, כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותי האתר, לאימות פרטי הגולשים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. מומלץ כי תקבל מידע על השימוש ב-Cookies אצל ספקי המידע והאינטרנט שלך או מנהל המערכת שלך. יש באפשרותך להימנע מקבלה או שימוש ה-Cookies על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך, אולם ייתכן שעם שינוי זה לא תוכל להשתמש בחלק מן השירותים והתכונות בשירותי האתר או בדפים מסוימים שבו. האתר רשאי להשתמש בסטטיסטיקות ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש שלך באתר, לצורך שיפור השירותים המסופקים על ידו.    

 19. הינך מתחייב שלא לנקוט בדרכים לא חוקיות הקשורות באתר, במידע ובפעילותו ובכלל זה התחזות, חדירה לא חוקית או לא מורשית לאתר או לשרתיו, החדרת תוכנות עוינות, קצירת מידע באופן ידני או באמצעים ממוחשבים, חשיפה או קבלה או הורדה של מידע פרטי או שלא חשוף למשתמש סביר או לבצע כל פעולה שמטרתה או תוצאתה פגיעה באתר או במשתמשיו או בשרתיו או בך.

 20. האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain), זכויות היוצרים, זכויות מוסריות, סימני המסחר ונגזרותיו, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, התפריטים, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם הרכוש הבלעדי של הבעלים. 

 21. למען הסר ספק, מלוא הקניין הרוחני לרבות ולא רק זכויות היוצרים בשירותי האתר, תוצריהם, מידע, תפריטים, שיטות, ידע, יכולות, מדגמים, פטנטים וסימנים מסחריים, הינם בבעלות האתר בלבד ולא ניתן להעבירם לכל צד שלישי.    

 22. תנאי ביטול רכישות באתר בהתאם למפורסם מאתר ובכפוף לדיני הגנת הצרכן, ככל שהדינים חלים על הרכישה.

 23. הנך מסכים כי, על האתר, השימוש בו והוראות הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ומקום השיפוט הבלעדי בכל סכסוך או תביעה יהיה בבית משפט מוסמך במחוז תל אביב בלבד. 

 24. הינך מתחייב לעשות באתר שימוש הוגן ולפעול כפי הוראות תקנון זה.

 25. תקנון זה נכתב בלשון זכר משיקולי עריכה לשונית בלבד אך מכוון לשני המינים כאחד.

 26. הבעלים והמפעיל של האתר: איילת רוזנפלד (בתקנון זה: "הבעלים"). ניתן ליצור קשר בדוא"ל: info@healthyfamily.co.il  או בטלפון: 1-700-55-01-55.

 27. בברכת הצלחה, חיים בריאים, טובים, ארוכים ומאושרים.
   

bottom of page